HeadSKPT

ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณปัญญาพร แดงช่วง สังกัด โรงพยาบาลปากพะยูนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณปัญญาพร แดงช่วง สังกัด โรงพยาบาลปากพะยูน (1)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 (104)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด นำโดย นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “วันสหกรณ์แห่งชาติ”วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด นำโดย นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “วันสหกรณ์แห่งชาติ” (8)
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ฯเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ (36)
โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 14-19 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัดโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 14-19 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด (62)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นเงินสนับสนุน พัฒนา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแก้ว สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นเงินสนับสนุน พัฒนา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแก้ว  (1)
วันที่ 2 กค 60 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด นำโดย นายสิทธิชัย  ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มอบทุนสาธารณประโยชน์ จำนวนเงิน 10,000 บาท ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลควนขนุน วันที่ 2 กค 60 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด นำโดย นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มอบทุนสาธารณประโยชน์ จำนวนเงิน 10,000 บาท ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลควนขนุน  (1)
เมื่อวันที่ 1 กค 2560 นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 1 กค 2560 นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมอบรม "โครงการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ" โดยได้รับเกียรติจากนายอภิวัทธ์ ทองทวี ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวังพัทลุง เป็นวิทยากร (17)
นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบของที่ระลึกแก่สมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบของที่ระลึกแก่สมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ (5)
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณสำราญ  ทองศรีชุม สังกัดโรงพยาบาลปากพะยูนวันที่ 29 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณสำราญ ทองศรีชุม สังกัดโรงพยาบาลปากพะยูน (1)
หน้า 6 จาก 16