วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ


วิสัยทัศน์

สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมีความสุข พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

คำนิยมร่วม

บริการด้วยใจ ซื่อสัตย์โปร่งใส ใส่ใจเงินออม

พันธกิจ

  1. ระดมหุ้น ระดมเงินฝาก
  2. จัดหาแหล่งเงินเพื่อให้บริการสมาชิก
  3. จัดหา และ พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  4. พัฒนาบุคลากร (กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิก)
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการ
  6. พํฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก