HeadSKPT

วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ


วิสัยทัศน์

สหกรณ์มั่นคง บริหารจัดการที่ดี ก้าวทันเทคโนโลยี สมาชิกมีความสุข

คำนิยมร่วม

บริการด้วยใจ ซื่อสัตย์โปร่งใส ใส่ใจเงินออม

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการออมและเพิ่มการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงแก่สหกรณ์และสมาชิก
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสุขแก่สมาชิกด้วย การมีส่วนร่วม จัดสินเชื่อและสวัสดิการที่เหมาะสม เป็นธรรมและทั่วถึง
  3. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและจัดบริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน
  4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสมาชิก ตามหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ และก้าวทันเทคโนโลยี
  5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  6. สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและเอื้ออาทรต่อกระบวนการสหกรณ์
  7. สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับองค์กรเรือข่าย