HeadSKPT

ภาพกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบและการจัดทำแผนปฏิบัติการสหกรณ์ฯประจำปี 2562โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบและการจัดทำแผนปฏิบัติการสหกรณ์ฯประจำปี 2562 (143)
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ประจำปี 2562วันที่ 5 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ประจำปี 2562 (40)
โครงการสหกรณ์ส่งเสริมอาชีพเสริมสำหรับสมาชิกประจำปี 2562โครงการสหกรณ์ส่งเสริมอาชีพเสริมสำหรับสมาชิกประจำปี 2562 (38)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมร้อยทองรีสอร์ท เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมร้อยทองรีสอร์ท เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 (145)
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (41)
โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2561โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2561 (42)
วันที่ 1 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ประจำปี 2561วันที่ 1 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ประจำปี 2561 (25)
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (14)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณสุดสวาท อมฤตกุล สังกัด โรงพยาบาลป่าพะยอมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณสุดสวาท อมฤตกุล สังกัด โรงพยาบาลป่าพะยอม (1)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท คุณดุสิต ภัทรพงษ์พันธ์ จำนวนเงิน 149,466 บาทวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท คุณดุสิต ภัทรพงษ์พันธ์ จำนวนเงิน 149,466 บาท (1)
หน้า 5 จาก 16