HeadSKPT

ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณอุทุมพร  หนูคง สังกัดโรงพยาบาลควนขนุนวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณอุทุมพร หนูคง สังกัดโรงพยาบาลควนขนุน (2)
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณวรณฑนา   ทองโรจน์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมดวันที่ 2 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณวรณฑนา ทองโรจน์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมด (1)
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ได้สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดซื้อเครื่องเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แก่โรงพยาบาลศรีนคริทร์ (ปัญญานันทภิขุ)เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ได้สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดซื้อเครื่องเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แก่โรงพยาบาลศรีนคริทร์ (ปัญญานันทภิขุ) (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดซือตู้เย็น แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดซือตู้เย็น แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดเขาแก้ว ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ วัดเขาแก้ว ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดเขาแก้ว ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ วัดเขาแก้ว ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา (1)
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณฉวีวรรณ จันทร์สุขศรี สังกัดโรงพยาบาลศรีบรรพตวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณฉวีวรรณ จันทร์สุขศรี สังกัดโรงพยาบาลศรีบรรพต (1)
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณสุทธิพงค์  รักษ์พันธ์ สังกัดโรงพยาบาลควนขนุนวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณสุทธิพงค์ รักษ์พันธ์ สังกัดโรงพยาบาลควนขนุน (2)
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณกลิ่นสุคนธ์ แสงขาว สังกัดโรงพยาบาลศรีบรรพตวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณกลิ่นสุคนธ์ แสงขาว สังกัดโรงพยาบาลศรีบรรพต (1)
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสนันสนุนเพื่อการดำรงชีพสมาชิก แก่ คุณสุวรรณพร จีระพันธ์ สังกัดโรงพยาบาลเขาชัยสนวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสนันสนุนเพื่อการดำรงชีพสมาชิก แก่ คุณสุวรรณพร จีระพันธ์ สังกัดโรงพยาบาลเขาชัยสน (1)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณปิยะมาศ เดิมหลิ่มเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณปิยะมาศ เดิมหลิ่ม (1)
หน้า 10 จาก 16