HeadSKPT

ภาพกิจกรรม
พิธีเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (14)
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 (46)
สหกรณ์ฯเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564 ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ฯเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564 ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ (9)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมร้อยทองรีสอร์ท เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมร้อยทองรีสอร์ท เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 (53)
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก ประจำปี 2563 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก ประจำปี 2563  (99)
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2563โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2563 (72)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  (27)
โครงการ โครงการ "สร้างบ้านปลา อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา " (43)
โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 (13)
โครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563 ใน “หัวข้อ การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ และการทำเกษตรอินตรีย์”โครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563 ใน “หัวข้อ การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ และการทำเกษตรอินตรีย์” (91)
หน้า 4 จาก 17