HeadSKPT

ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก ประจำปี 2566วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก ประจำปี 2566 (137)
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชาวมานิ(เงาะป่า) อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชาวมานิ(เงาะป่า) อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (38)
วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ ประจำปี 2566วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ ประจำปี 2566 (30)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ประจำปี 2566โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ประจำปี 2566 (2)
วันที่ 24 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ วันที่ 24 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  (74)
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ประจำปี 2566 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ประจำปี 2566  (49)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง เข้าร่วมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง เข้าร่วมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 (31)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมร้อยทองรีสอร์ท เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมร้อยทองรีสอร์ท เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 (108)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดถ้ำเขาปู่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดถ้ำเขาปู่ (26)
โครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัวประจำปี 2565โครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัวประจำปี 2565 (43)
หน้า 3 จาก 17