HeadSKPT

ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ ประจำปี 2566วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ ประจำปี 2566 (30)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ประจำปี 2566โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ประจำปี 2566 (2)
วันที่ 24 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ วันที่ 24 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  (74)
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ประจำปี 2566 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ประจำปี 2566  (49)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง เข้าร่วมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง เข้าร่วมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 (31)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมร้อยทองรีสอร์ท เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมร้อยทองรีสอร์ท เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 (108)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดถ้ำเขาปู่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดถ้ำเขาปู่ (26)
โครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัวประจำปี 2565โครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัวประจำปี 2565 (43)
พิธีเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (14)
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 (46)
หน้า 3 จาก 16