HeadSKPT

ภาพกิจกรรม - โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมศิวารอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง เพื่อให้สหกรณ์มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ที่วางไว้

 

img_1765_resize
img_1767_resize
img_1770_resize
img_1782_resize
img_1786_resize
img_1789_resize
img_1793_resize
img_1794_resize
img_1796_resize
img_1799_resize
img_1800_resize
img_1814_resize
img_1817_resize
img_1818_resize
img_1820_resize
img_1821_resize
img_1824_resize
img_1825_resize
img_1827_resize
img_1830_resize
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 3