ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อการดำรงชีพประจำปี2567
2 ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อสมาชิกปฏิบัติงานเวรเช้า ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
3 ประกาศ เรื่อง การให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567
4 ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
5 ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 29
6 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ชุดที่29 และ รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจกิจการ
7 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกตัวแทนสมาชิกเข้าเป็นคระกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2567
8 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุด28 ที่ถึงคราวออดตามวาระ
9 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุน สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่องยาวนาน
10 ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2567

หน้า 1 จาก 34