HeadSKPT

ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลศรีบรรพตเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลศรีบรรพต (4)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (13)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (4)
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลควนขนุนเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลควนขนุน (15)
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลปากพะยูนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลปากพะยูน (6)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลป่าบอนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลป่าบอน (18)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลป่าพะยอมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลป่าพะยอม (6)
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลบางแก้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลบางแก้ว (13)
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลเขาชัยสนเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลเขาชัยสน (11)
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณเนตรชนก พลพงษ์ สังกัดโรงพยาบาลควนขนุนเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณเนตรชนก พลพงษ์ สังกัดโรงพยาบาลควนขนุน (1)
หน้า 8 จาก 16