HeadSKPT

ประวัติสหกรณ์


            สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ก่อตั้งโดยความคิดริเริ่มของ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยร่วมกับคณะผู้ก่อตั้ง ดำเนินการจดทะเบียนสหกรณ์ ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2536 เลขที่ทะเบียนสหกรณ์ที่ อ.002136 มีสมาชิกเริ่มแรกเมื่อจดทะเบียนทั้งสิ้น 375 คน ทุนดำเนินงานเริ่มแรกเพียง 87,690 บาท และได้เปิดทำการครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2535 โดยใช้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นที่ทำการ

          ปี พ.ศ.2551 ที่ประชุมสามัญ ได้เห็นชอบและอนุมัติให้สหกรณ์ฯ จัดซื้ออาคารสำนักงาน วงเงิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

          เมื่อวันที่ 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 13 ภายใต้การนำของนายอำพร ณ นิโรจน์ตำแหน่งประธานกรรมการ ในขณะนั้น ได้ซื้ออาคารสำนักงาน เป็นของตนเอง ณ อาคารเลขที่ 149/6-7 ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 2 คูหา ด้วยราคา 3,850,000.00 บาท(สามล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยโอนเป็นกรรมสิทธิ์เป็นของสหกรณ์สมบูรณ์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 และได้ดำเนินการออกแบบปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ ให้มีความสวยงาม เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์งานสหกรณ์ฯ ด้วยราคา 1,037,216.00 บาท(หนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน)

           เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ได้ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ และเปิดให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน