HeadSKPT

ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม แก่ทายาทคุณอุทุมพร  หนูคงเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม แก่ทายาทคุณอุทุมพร หนูคง (1)
เมื่อวันที่ 3 มิุนายน 2560 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด (สสธท.) มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท คุณอุทุมพร หนูคงเมื่อวันที่ 3 มิุนายน 2560 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด (สสธท.) มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท คุณอุทุมพร หนูคง (1)
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท คุณอุทุมพร หนูคง จำนวนเงิน 145,652 บาทเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท คุณอุทุมพร หนูคง จำนวนเงิน 145,652 บาท (1)
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ตัวแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) จากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัดวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ตัวแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) จากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด (6)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณศรันยา  วรรณกูล สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณศรันยา วรรณกูล สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (1)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณวรรัตน์ จิตราวุธ สังกัดโรงพยาบาลตะโหมดวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณวรรัตน์ จิตราวุธ สังกัดโรงพยาบาลตะโหมด (2)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 (103)
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 ณ อิงธารรีสอร์ท อ.มะนัง จ.สตูลโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 ณ อิงธารรีสอร์ท อ.มะนัง จ.สตูล (30)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากสระ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากสระ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (9)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายประจวบ  รามณีย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ เข้าคาราวะ นายธนิศ  เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ เข้าคาราวะ นายธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (2)
หน้า 7 จาก 16