HeadSKPT

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด
1. แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภทสามัญpdf[Download]
2. แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภทสามัญสำหรับผู้เกษียณอายุราชการpdf[Download]
3. แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภทสมทบpdf[Download]
4. แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์pdf[Download]
5. แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภทสมทบ(บุคคลในครอบครัว)pdf[Download]
แบบฟอร์มทะเบียนสมาชิก
6. แบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์pdf[Download](** กรุณาพริ้นแบบฟอร์ม 1 ใบ 2 หน้า)
7. แบบฟอร์มหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ฯpdf[Download]
8. แบบฟอร์มคำขอเงินปันผล/เฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากpdf[Download]
9. แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนรหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกpdf[Download]
10. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จากสมาชิก
pdf[Download]
11. แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินฝากpdf[Download]
12. แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์pdf[Download]

13. แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการถือหุ้นpdf[Download]
14. แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนสมาชิกpdf[Download]
15. แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลpdf[Download]
17. แบบฟอร์มคำขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบอุทกภัยและวาตภัยpdf[Download]
18. แบบฟอร์มคำขอรับสวัสดิการบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตpdf[Download]
19. แบบฟอร์มคำขอสวัสดิการเกษียณหรือลาออกจากราชการpdf[Download]

แบบฟอร์มใบสมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกรรมการเลือกตั้ง และกรรมการเลือกตั้ง

20. ใบสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการpdf[Download]
21. ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการpdf[Download]
22. ใบสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการpdf[Download]
23. ใบสมัครคัดเลือกตัวแทนสมาชิกเข้าเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งpdf[Download]

แบบฟอร์มเงินกู้สำหรับสมาชิกทั่วไป

*******แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน*********

24. แบบฟอร์มคำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(** กรุณาพริ้น หน้า 1 คู่กับหน้า 2 **)pdf[Download]
25. หนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (แบบ ATM)(** กรุณาพริ้น หน้า 1 คู่กับหน้า 2 **)pdf[Download]

*******แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้พิเศษ*********

26. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้พิเศษใช้สิทธิในมูลค่าหุ้นpdf[Download]New
27. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะpdf[Download]New
28. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้พิเศษหลักทรัพย์ค้ำประกันpdf[Download]New
29. คำขอกู้เงินกู้พิเศษ (แบบ ATM)pdf[Download]New
30. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากค้ำประกันpdf[Download]New
*******แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญ*********
31. แบบคำร้องขอตรวจสอบสิทธิ์การกู้เงินและสิทธิ์การค้ำประกันของสมาชิกpdf[Download]New
32. คำขอกู้เงินกู้สามัญpdf[Download]New
33. หนังสือกู้เงินกู้สามัญpdf[Download]New
34. แบบตรวจสอบเอกสารเงินกู้สามัญ สำหรับผู้กู้pdf[Download]
35. คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกันpdf[Download]

แบบฟอร์มเงินกู้สำหรับสมาชิกที่เกษียณราชการ

*******แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน*********
36. แบบฟอร์มคำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(** กรุณาพริ้น หน้า 1 คู่กับหน้า 2 **)pdf[Download]
37. แบบฟอร์มหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (แบบ ATM)(** กรุณาพริ้น หน้า 1 คู่กับหน้า 2 **)pdf[Download]

*******แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกที่เกษียณราชการ*********

38. แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกเกษียณราชการpdf[Download]
39.คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน สำหรับสมาชิกเกษียณราชการpdf[Download]

*******แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้พิเศษ สำหรับสมาชิกที่เกษียณราชการ*********

40. แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ สำหรับสมาชิกเกษียณราชการpdf[Download]New
41. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับสมาชิกที่เกษียณราชการpdf[Download]
42. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้พิเศษแบบ ATM สำหรับสมาชิกเกษียณราชการpdf[Download]New
43. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากค้ำประกันสำหรับสมาชิกเกษียณราชการpdf[Download]New

*******แบบฟอร์มสัญญาเงินสามัญปรับโครงสร้าง*********

44. แบบคำขอผ่อนชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้pdf[Download]New
45. หนังสือขอปรับโครงสร้างหนี้pdf[Download]New

********แบบคำขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ**********

46. แบบฟอร์มคำขอพักชำระต้นเงินกู้สามัญpdf[Download]New


แบบฟอร์มต่างๆ (ด้านสินเชื่อ)

47. แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินเชื่อpdf[Download]
48. แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงต้นเงินกู้สามัญpdf[Download]
49. แบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันpdf[Download]
50. หนังสือขอขยายระยะเวลาชำระหนี้pdf[Download]
51. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ (ข้าราชการ / ข้าราชการบำนาญ / ลูกจ้างชั่วคราว-ประเภทสามัญ)pdf[Download]
52.แบบฟอร์มใบรับเงินกู้[Download]
53.หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้[Download]
54.แบบฟอร์มรับรองตนเองของผู้กู้[Download]New
55.แบบฟอร์มหนังสือยินยอมหักชำระหนี้สหกรณ์ กรณีโอนย้ายสมาชิกไปสังกัดหน่วยงานอื่น[Download]
56.แบบฟอร์มการขอรับการให้คำปรึกษา[Download]New
57.แบบฟอร์มหนังสือยินยอมหักดอกเบี้ยจ่ายคืน[Download]New
58.แบบคำร้องขอรับสวัสดิการทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญที่ต้องรับชำระหนี้แทนผู้กู้สามัญ[Download]New

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง
59. แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์pdf[Download]
60. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง(ฌกส.)pdf[Download]

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
61. ใบสมัครสมาชิก สสธท. ประเภทสามัญpdf[Download]
62. ใบสมัครสมาชิก สสธท. ประเภทสมทบpdf[Download]
63.ใบสมัครสมาชิก สสธท. ประเภทสามัญ (รอบวาระพิเศษ)pdf[Download]
64.ใบสมัครสมาชิก สสธท. ประเภทสมทบ (รอบวาระพิเศษ)pdf[Download]
65. หนังสือแจ้งการลาออกจากสมาชิก สสธท.pdf[Download]
66. หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สสธท.pdf[Download]
67. หนังสือขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ สสธท.pdf[Download]
68. หนังสือมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์ สสธท.pdf[Download]
69. หนังสือโอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ สสธท.pdf[Download]
ตัวอย่าง หนังสือมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์ สสธท.pdf[Download]
70. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ชำระเงินคงสภาพสมาคม สสธท.pdf[Download]
71. แบบฟอร์มแจ้งลาออกจากการเป็นสมาชิก สสธท.[Download]

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
72. ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประเภทสามัญpdf[Download]

73. ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประเภทสมทบ (คู่สมรส)pdf[Download]
74. แบบรายงานสุขภาพตนเองpdf[Download]
75. หนังสือมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์ สส.ชสอ.pdf[Download]
76.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สส.ชสอpdf[Download]

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

77. ใบสมัครสมาชิก กองทุนล้านที่ 2pdf[Download]
78. ใบสมัครสมาชิก กองทุนล้านที่ 3pdf[Download]