HeadSKPT

ภาพกิจกรรม
โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ณ รพ.ควนขนุนโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ณ รพ.ควนขนุน (32)
โครงการทบทวนปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ประจำปี 2567โครงการทบทวนปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ประจำปี 2567 (25)
โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ (43)
โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงินหน่วย เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานของสหกรณ์ฯประจำปี 2567โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงินหน่วย เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานของสหกรณ์ฯประจำปี 2567 (30)
มอบชุดกรอฟันเคลื่อนที่แบบพกพา พร้อมเครื่องดูดน้ำลาย จำนวน 1 ชุด โดยใช้ทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 60,000 บาทมอบชุดกรอฟันเคลื่อนที่แบบพกพา พร้อมเครื่องดูดน้ำลาย จำนวน 1 ชุด โดยใช้ทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 60,000 บาท (3)
26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันสหกรณ์แห่งชาติ  (25)
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  (515)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ปี 2566 – 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ปี 2566 – 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (93)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอเขาชัยสนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอเขาชัยสน (12)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอกงหราวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอกงหรา (15)
หน้า 1 จาก 17