ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ปี 2566 – 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ปี 2566 – 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 (93)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอเขาชัยสนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอเขาชัยสน (12)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอกงหราวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอกงหรา (15)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอปากพะยูนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอปากพะยูน (11)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอป่าพะยอมวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอป่าพะยอม (4)
โครงการสัปดาห์วันออม ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม  - 3 พฤศจิกายน 2566โครงการสัปดาห์วันออม ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 (21)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ประจำปี 2566โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ประจำปี 2566 (57)
ร่วมแสดงความยินดี กับ นายอำพล แก้วเกื้อ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงร่วมแสดงความยินดี กับ นายอำพล แก้วเกื้อ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (8)
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอเมืองวันที่ 6 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอเมือง (7)
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอศรีบรรพตวันที่ 6 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอศรีบรรพต (7)
หน้า 1 จาก 16