HeadSKPT

ภาพกิจกรรม
ร่วมแสดงความยินดี กับ นายอำพล แก้วเกื้อ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงร่วมแสดงความยินดี กับ นายอำพล แก้วเกื้อ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (8)
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอเมืองวันที่ 6 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอเมือง (7)
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอศรีบรรพตวันที่ 6 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอศรีบรรพต (7)
วันที่ 5 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอบางแก้ววันที่ 5 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอบางแก้ว (14)
วันที่ 5 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอควนขนุนวันที่ 5 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอควนขนุน (12)
วันที่ 4 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ หน่วยข้าราชการบำนาญวันที่ 4 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ หน่วยข้าราชการบำนาญ (10)
วันที่ 4 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอตะโหมดวันที่ 4 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอตะโหมด (18)
วันที่ 4 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอป่าบอนวันที่ 4 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอป่าบอน (22)
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก ประจำปี 2566วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก ประจำปี 2566 (137)
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชาวมานิ(เงาะป่า) อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชาวมานิ(เงาะป่า) อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (38)
หน้า 2 จาก 16