HeadSKPT

ภาพกิจกรรม
โครงการสัปดาห์วันออม ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม  - 3 พฤศจิกายน 2566โครงการสัปดาห์วันออม ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 (21)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ประจำปี 2566โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ประจำปี 2566 (57)
ร่วมแสดงความยินดี กับ นายอำพล แก้วเกื้อ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงร่วมแสดงความยินดี กับ นายอำพล แก้วเกื้อ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (8)
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอเมืองวันที่ 6 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอเมือง (7)
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอศรีบรรพตวันที่ 6 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอศรีบรรพต (7)
วันที่ 5 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอบางแก้ววันที่ 5 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอบางแก้ว (14)
วันที่ 5 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอควนขนุนวันที่ 5 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอควนขนุน (12)
วันที่ 4 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ หน่วยข้าราชการบำนาญวันที่ 4 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ หน่วยข้าราชการบำนาญ (10)
วันที่ 4 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอตะโหมดวันที่ 4 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอตะโหมด (18)
วันที่ 4 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอป่าบอนวันที่ 4 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอป่าบอน (22)
หน้า 2 จาก 17