HeadSKPT

ภาพกิจกรรม - มอบชุดกรอฟันเคลื่อนที่แบบพกพา พร้อมเครื่องดูดน้ำลาย จำนวน 1 ชุด โดยใช้ทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 60,000 บาท

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด โดย นายอำพล แก้วเกื้อ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 มอบชุดกรอฟันเคลื่อนที่แบบพกพา พร้อมเครื่องดูดน้ำลาย จำนวน 1 ชุด โดยใช้ทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากในกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางในจังหวัดพัทลุง ได้แก่ กลุ่มเด็กพิเศษ กลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง รวมถึงเพื่อสนับสนุนกิจกรรมออกหน่วย พอ.สว.

9fe6878d-6de3-4d6d-8ba3-6690a1526350
img_6331
img_6332
 
จำนวนที่จะแสดง