HeadSKPT

ภาพกิจกรรม - สหกรณ์ฯเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564 ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์

วันที่ 30 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด นำโดย นายประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564 ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ จาก นายกู้เกียติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ราชการจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
จำนวนที่จะแสดง