HeadSKPT

ภาพกิจกรรม - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

           วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด  โดย นายประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้ารับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง นำโดยนายประภาศ มากทอง สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางมยุรี ดวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นางสาวนุชนาถ แก้วอุบล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางสาวสิริลักษณ์ สงนุ้ย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติและสละเวลาในการประเมินในครั้งนี้ 

img_0468
img_0471
img_0473
img_0475
img_0477
img_0480
img_0481
img_0486
img_0488
img_0490
img_0492
img_0496
img_0501
img_0503
img_0504
img_0508
img_0510
img_0520
img_0522
img_0523
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2