HeadSKPT

ภาพกิจกรรม - โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เพื่อรับทราบความสำคัญของบทบาท ภารกิจในฐานะคณะกรรมการสหกรณ์ เข้าใจถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง

img_6804
img_6809
img_6811
img_6819
img_6820
img_6821
img_6822
img_6824
img_6829
img_6837
img_6841
img_6843
img_6848
img_6851
img_6856
img_6861
img_6862
img_6863
img_6864
img_6867
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 3