HeadSKPT

ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณสุทธิพงค์  รักษ์พันธ์ สังกัดโรงพยาบาลควนขนุนวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณสุทธิพงค์ รักษ์พันธ์ สังกัดโรงพยาบาลควนขนุน (2)
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณกลิ่นสุคนธ์ แสงขาว สังกัดโรงพยาบาลศรีบรรพตวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณกลิ่นสุคนธ์ แสงขาว สังกัดโรงพยาบาลศรีบรรพต (1)
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสนันสนุนเพื่อการดำรงชีพสมาชิก แก่ คุณสุวรรณพร จีระพันธ์ สังกัดโรงพยาบาลเขาชัยสนวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสนันสนุนเพื่อการดำรงชีพสมาชิก แก่ คุณสุวรรณพร จีระพันธ์ สังกัดโรงพยาบาลเขาชัยสน (1)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณปิยะมาศ เดิมหลิ่มเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณปิยะมาศ เดิมหลิ่ม (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดซือเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุงสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดซือเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมวางพวงหรีด งานศพคุณแม่ คุณประจวบ รามณีย์  ประธานกรรมการสหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมวางพวงหรีด งานศพคุณแม่ คุณประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมสนับสนุนเงินในการแข่งขัน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมสนับสนุนเงินในการแข่งขัน "ป่าบอนมินิธอนและฟันรัน" ครั้งที่ 9 (1)
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด (7)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมสมทบทุน เพื่อก่อสร้างรั้ว กำแพงพร้อมป้าย ถนนทางเข้า และถนนภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านฝาละมีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมสมทบทุน เพื่อก่อสร้างรั้ว กำแพงพร้อมป้าย ถนนทางเข้า และถนนภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านฝาละมี (2)
หน้า 11 จาก 17