HeadSKPT

ภาพกิจกรรม
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ แก่ทายาท สมาชิกที่เสียชีวิตมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ แก่ทายาท สมาชิกที่เสียชีวิต (7)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2555 (12)
โครงการ ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2555 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กทม. โดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดโครงการ ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2555 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กทม. โดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (29)
โครงการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ และBSC ระหว่างวันที่ 22 – 24  สิงหาคม  2555 ณ โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรีโครงการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ และBSC ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (28)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2555 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2555)โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2555 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2555) (16)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 (21)
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด [11 มิ.ย. 2555]สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด [11 มิ.ย. 2555] (6)
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (Cooperative Quality Award : CQA)การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (Cooperative Quality Award : CQA) (6)
สอ.สสจ.พังงา เยี่ยมชม สอ.สสจ.พัทลุง [ 21 ก.ค. 2554]สอ.สสจ.พังงา เยี่ยมชม สอ.สสจ.พัทลุง [ 21 ก.ค. 2554] (22)
หน้า 16 จาก 16