HeadSKPT

ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด เมื่อวันที่ 10 พย. 57สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด เมื่อวันที่ 10 พย. 57 (29)
โครงการ โครงการ "เยี่ยมเยือนสหกรณ์เครือข่าย จังหวัดพัทลุง" (9)
โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2557โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2557 (7)
สหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีด งานศพคุณพ่อ คุณธวัชชัย  วีระกิติกุล ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีด งานศพคุณพ่อ คุณธวัชชัย วีระกิติกุล ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ (3)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลป่าพะยอม เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.57สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลป่าพะยอม เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.57 (7)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลตะโหมด เมื่อวันที่ 29 พ.ค.57สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลตะโหมด เมื่อวันที่ 29 พ.ค.57 (26)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลเขาชัยสน เมื่อวันที่ 27 พ.ค.57สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลเขาชัยสน เมื่อวันที่ 27 พ.ค.57 (8)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลควนขนุน เมื่อวันที่ 22 พ.ค.57สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลควนขนุน เมื่อวันที่ 22 พ.ค.57 (13)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลบางแก้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ค.57สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลบางแก้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ค.57 (30)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลกงหรา เมื่อวันที่ 15 พ.ค.57สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลกงหรา เมื่อวันที่ 15 พ.ค.57 (44)
หน้า 14 จาก 17