ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
271 แบบฟอร์ม สำหรับแจ้งความประสงค์ ขอเพิ่มส่งหุ้นรายเดือน และ ขอซื้อหุ้นพิเศษ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557
272 รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับคูปองรางวัลโครงการระดมเงินฝากและเพิ่มหุ้น ปี 2556
273 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด
274 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำหน่วย
275 รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2556
276 ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบ 1/2557 และขอความร่วมมือใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ตามที่ สสธท. กำหนด โดยเริ่มถือปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 56 เป็นต้นไป
277 ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำหน่วย ชุดที่ 19
278 ประกาศ การขอรับทุนสวัสดิการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2556
279 สหกรณ์ฯหยุดทำการ 1 วัน คือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
280 สหกรณ์ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กับสหกรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

หน้า 28 จาก 31