ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2565
2 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง ยกเลิกการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
3 ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 7-2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 และ ประกาศรับสมัครสมาชิกวาระพิเศษประเภทสามัญ ประจำเดือนเมษายน 2565
4 ประกาศสหกรณ์ฯเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
5 ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปิดให้บริการชั่วคราว
6 ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อดำรงชีพสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565
7 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
8 คำสั่ง สหกรณ์ฯเรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการเลือกตั้ง และผู้อำนวยความสะดวกในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
9 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
10 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง รายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการชุดที่ 27

หน้า 1 จาก 30