ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง การปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลสมาชิก ประจำปี 2566
2 ขอเชิญร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ประจำปี 2566
3 สสธท. ประกาศรับสมัครสมาชิก (วาระพิเศษ)ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 รับสมัครอายุเกิน 54 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี
4 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญแก่สมาชิก เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
5 ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก มีผลบังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2566
6 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง งดให้บริการแก่สมาชิก
7 คำสั่งสหกรณ์ฯ ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการเลือกตั้ง ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
9 ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อสมาชิกที่ปฏิบัติงานเวชเช้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
10 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

หน้า 1 จาก 33