ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เอกสารประกอบการอบรมโครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563 หัวข้อ"การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ"
2 ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติและเอกสารประกอบในการขอปรับโครงสร้างหนี้
3 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิก การชำระค่าธรรมเนียมและค่าหุ้นแรกเข้า
4 ขอเชิสมาชิกร่วมโครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563
5 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
6 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
7 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง งดซื้อหุ้นพิเศษชั่วคราว
8 คำสั่ง สหกรณ์ฯที่ 5/2563 เรื่องแต่งตั้งมอบหมายคณะกรรมการการให้บริการสมาชิกสหกรณ์
9 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
10 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับสนับสนุนเพื่อการดำรงชีพสมาชิก ปี2563

หน้า 1 จาก 25