ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
211 ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินงานชุดที่ 20
212 แจ้งสมาชิกกู้ฉุกเฉินหักลบกลบหนี้ ประจำเดือน มกราคม 2558
213 แจ้งกำหนดเวลาการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินค่าบำรุงรายปี 2558 ชำระภายใน 15 ธค.57
214 ประกาศรับสมัครสมาชิก สสชสอ.รอบ 2/2558 วันที่ 1 -30 ธันวาคม 2557
215 ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 1/2558
216 ประกาศ... สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 1 วัน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
217 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ สมัครเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ปี 2558
218 แจ้งความประสงค์ชำระเงินคงสภาพ สสธท. และ สส.ชสอ. ประจำปี 2558
219 ประกาศ เรื่อง สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อรองรับการรับเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน
220 ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 12/2557

หน้า 22 จาก 28