ข้อบังคับ / ระเบียบสหกรณ์


ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด พ.ศ.2557 pdf [ Download ]


ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2544 pdf [ Download ]
ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2545 pdf [ Download ]
ระเบียบ ว่าด้วยที่ปรึกษาสหกรณ์ พ.ศ.2545 pdf [ Download ]
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2545 pdf [ Download ]
ระเบียบ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2545 pdf [ Download ]
ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2547 pdf [ Download ]
ระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2547 pdf [ Download ]
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2548 pdf [ Download ]
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ.2548 pdf [ Download ]
ระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2549 pdf [ Download ]
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2549 pdf [ Download ]
ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2549 pdf [ Download ]
ระเบียบ ว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บบำรุง พ.ศ.2552 pdf [ Download ]
ระเบียบ ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2553 pdf [ Download ]
ระเบียบ ว่าด้วยทุนสวัสดิการ การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2554 pdf [ Download ]
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ.2555 pdf [ Download ] 
ระเบียบ ว่าด้วยการให้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2555 pdf [ Download ] 
ระเบียบ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2556  pdf [ Download ] 
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2556 pdf [ Download ] 
ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2556 pdf [ Download ] 
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่เกษียณราชการ พ.ศ.2557 pdf [ Download ] 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2557 pdf [ Download ] 
ระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ.2557 pdf [ Download ] 
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2558 pdf [ Download ] New
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก พ.ศ.2558 pdf [ Download ] New
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2558 pdf [ Download ] New
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2558 pdf [ Download ] New
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่เกษียณราชการ พ.ศ.2558 pdf [ Download ] New