ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
241 ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
242 ประกาศ การรับสมัครขอรับทุนสวัสดิการ การศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ
243 ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินงานชุดที่ 20
244 แจ้งสมาชิกกู้ฉุกเฉินหักลบกลบหนี้ ประจำเดือน มกราคม 2558
245 แจ้งกำหนดเวลาการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินค่าบำรุงรายปี 2558 ชำระภายใน 15 ธค.57
246 ประกาศรับสมัครสมาชิก สสชสอ.รอบ 2/2558 วันที่ 1 -30 ธันวาคม 2557
247 ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบที่ 1/2558
248 ประกาศ... สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 1 วัน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
249 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ สมัครเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ปี 2558
250 แจ้งความประสงค์ชำระเงินคงสภาพ สสธท. และ สส.ชสอ. ประจำปี 2558

หน้า 25 จาก 31