ประกาศ : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจ้าง


ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มีคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจ้าง
ตามรายละเอียดตามคำสั่ง

ในการนี้ สหกรณ์ฯ ขอส่งคำสั่งสหกรณ์ฯ มาเพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งดำเนินการต่อไป