HeadSKPT

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
311 ประกาศ การขอรับทุนสวัสดิการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2556
312 สหกรณ์ฯหยุดทำการ 1 วัน คือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
313 สหกรณ์ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กับสหกรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
314 ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้กู้ฉุกเฉิน เงินกู้พิเศษ และเงินกู้สามัญ พ.ศ.2556
315 ประกาศการเห็นชอบการถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2556 และระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2556
316 กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบ 4/2556
317 ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท รอบ3/2556 อายุไม่เกิน 60 ปี (ฉบับใหม่)
318 ประกาศ สหกรณ์หยุดทำการในวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2556
319 ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิก
320 ด่วน! โครงการระดมเงินฝาก/เงินหุ้น สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ตั้งแต่วันที่่ 1 พฤษภาคม 2556-31 กรกฎาคม 2556

หน้า 32 จาก 35