HeadSKPT

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
11 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกตัวแทนสมาชิกเข้าเป็นคระกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2567
12 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุด28 ที่ถึงคราวออดตามวาระ
13 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุน สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่องยาวนาน
14 ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2567
15 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการ การศึกษาบุตรประจำปี 2566
16 ประกาศ สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 1 วัน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
17 สหกรณ์ฯขอเชิญผู้สนใจ ร่วม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ปี 2566 – 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 "
18 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่องการยื่นสมัครขอรับทุนสวัสดิการ การศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
19 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง การปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลสมาชิก ประจำปี 2566
20 ขอเชิญร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ประจำปี 2566

หน้า 2 จาก 34