HeadSKPT

ภาพกิจกรรม - วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณฉวีวรรณ จันทร์สุขศรี สังกัดโรงพยาบาลศรีบรรพต
img_3870
 
จำนวนที่จะแสดง