ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันเสาร์ที่15 กุมภาพันธ์ 2557ประมวลภาพในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันเสาร์ที่15 กุมภาพันธ์ 2557 (66)
"การจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2557" ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2556 ณ. โรงแรมพาวิลเลียน ควีน เบย์ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ (27)
โครงการประชุมเพื่อปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและการประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2556โครงการประชุมเพื่อปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและการประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2556 (7)
ศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม  2556ศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 (7)
ศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556ศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 (11)
ศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด วันพุธที่ 24 กรกฎาคม  2556ศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 (11)
กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 (7)
จัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ฯปี 2556-2560   ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ฯปี 2556-2560 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (14)
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 (10)
มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือทายาทสมาชิกเสียชีวิตมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือทายาทสมาชิกเสียชีวิต (16)
หน้า 12 จาก 13