จดหมายข่าว


บทความ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มั่นคง ยั่งยืน pdf[Download]

บทความ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 การบริหารเงินของสหกรณ์ pdf[Download]

บทความ ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 การบริการเงินกู้ของสหกรณ์ pdf[Download]

บทความ ประจำเดือน กันยายน 2560 สวัสดิการของสหกรณ์ pdf[Download]

ข้อความข่าวสวัสดิการนอน รพ.pdf[Download]

การตรวจสอบผลประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด pdf[Download]

ขั้นตอนการใช้บริการเงินกู้-เงินฝาก ผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทยpdf[DownloadNew