จดหมายข่าว


บทความประจำเดือน กันยายน 2565 "การตรวจสอบข้อมูลทางด้านการเงินของสมาชิก"

บทความประจำเดือน สิงหาคม 2565"การค้ำประกัน"

บทความประจำเดือน กรกฎาคม 2565"สิทธิ หน้าที่ และจรรยาบรรณสำหรับสมาชิกสหกรณ์"

บทความประจำเดือน มิถุนายน 2565"สวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด"

บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2565"การบริการเงินกู้ของสหกรณ์ฯ"

บทความประจำเดือน เมษายน 2565"โครงสร้างของสหกรณ์ฯ"

บทความประจำเดือน มีนาคม 2565 "ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564"

บัญชีรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติการพักชำระหนี้เงินกู้สามัญ รอบที่ 3pdf

สวัสดิการ สอ.สธ.พท.pdf

บัญชีรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติการพักชำระหนี้เงินกู้สามัญ รอบที่ 2pdf

บัญชีรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติการพักชำระหนี้เงินกู้สามัญpdf

ช่องทางการโอนเงินทำธุรกรรมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัดpdf[Download]

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝากpdf[Download]

ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง การให้ทุนสนับสนุน สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่องเป็นเวลานานpdf[Download]

ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จประจำเดือนผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ฯpdf[Download]

บทความ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มั่นคง ยั่งยืนpdf[Download]

บทความ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 การบริหารเงินของสหกรณ์pdf[Download]

บทความ ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 การบริการเงินกู้ของสหกรณ์pdf[Download]

บทความ ประจำเดือน กันยายน 2560 สวัสดิการของสหกรณ์pdf[Download]

ข้อความข่าวสวัสดิการนอน รพ.pdf[Download]

การตรวจสอบผลประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัดpdf[Download]

ขั้นตอนการใช้บริการเงินกู้-เงินฝาก ผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทยpdf[Download]

เอกสารแนบ
ไฟล์
Download this file (251.jpg)251.jpg