Image1 Image2
04 ส.ค. 2559 ประกาศ หยุดทำการในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 เนื่องจาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 (อ่าน:69)
03 ส.ค. 2559 ประกาศ ระเบียบ สหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษใช้หุ้นหรือเงินฝากค้ำประกันสำหรับสมาชิกที่เกษียณราชการ พ.ศ. 2559 (อ่าน:90)
21 ก.ค. 2559 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในกิจการ (อ่าน:125)
30 มิ.ย. 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท) เปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 3/59 ประเภทสามัญ และประเภทสมทบ บิดา มารดา และบุตร ระหว่างวันที่ 1 กค - 31 สค 59 (อ่าน:121)
17 มิ.ย. 2559 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิก (อ่าน:173)

07 พ.ค. 2555 ผลการดำเนินงาน (อ่าน:7)

thx