ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดซือเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุงสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดซือเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมวางพวงหรีด งานศพคุณแม่ คุณประจวบ รามณีย์  ประธานกรรมการสหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมวางพวงหรีด งานศพคุณแม่ คุณประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมสนับสนุนเงินในการแข่งขัน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมสนับสนุนเงินในการแข่งขัน "ป่าบอนมินิธอนและฟันรัน" ครั้งที่ 9 (1)
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด (7)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมสมทบทุน เพื่อก่อสร้างรั้ว กำแพงพร้อมป้าย ถนนทางเข้า และถนนภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านฝาละมีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมสมทบทุน เพื่อก่อสร้างรั้ว กำแพงพร้อมป้าย ถนนทางเข้า และถนนภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านฝาละมี (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมะพร้าวสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมะพร้าว (2)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 (60)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 (18)
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 (39)
หน้า 8 จาก 13