ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ แก่สมาชิก


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด เห็นสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะของตลาดเงินและสถานการณ์การเงินของสหกรณ์ฯ และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม ดังเอกสารแนบ