ประกาศ : รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการการดำเนินการประจำหน่วย ชุดที่ 17


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 16 ครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 มีมติประกาศรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำหน่วย ชุดที่ 17 แทนคณะกรรมการดำเนินการประจำหน่วยที่หมดวาระ ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 72/3 รายละเอียดดังเอกสารแนบ