ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่องรับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่25 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ได้กำหนดประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ตามข้อบังคับ ข้อ 68 คณะกรรมการ,ข้อ 70 กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง และข้อ 71 การพ้นจากตำแหน่ง เพื่อแทนประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ที่หมดวาระ และที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ โดยแนวทางการดำเนินการตามระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2561 และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มีมติดังเอกสารแนบ