ประกาศ : เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2556


สมาคมฌาปนกิจสงเคราห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
- เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2556
- สมาคมได้ตัดยอดจำนวนการเสียชีวิตของสมาชิกรอบปีในวันที่ 31 ตุลาคม 2555
- โดยที่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือของสมาชิกแต่ละคนแต่ละรอบการสมัครและสมาคมจะเรียกให้สมาชิกรายเก่า
ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่มให้ครบ 4,000 บาท

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด
โทร 0-7461-6167 ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
จำนวนเงินที่เรียกเก็บ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้