ประกาศ สหกรณ์ฯ เร่ื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในกิจการ


ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 8 รายการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดในการขายทอดตลาด ดังนี้
1. พัสดุที่จะขายทอดตลาด
พัสดุที่จะขายทอดตลาด มีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
2. เงื่อนไขในการขายทอดตลาด
2.1 ผู้ประสงค์จะซื้อสามารถไปตรวจสอบสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาดด้วยตนเอง ณ
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
2.2 ผู้ประสงค์ที่จะซื้อจะต้องไปเสนอราคาด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 -10.00 น.
2.3 ผู้ซื้อจะต้องเสนอราคาด้วยวาจาและเสนอราคาซื้อรวมทุกรายการ
2.4 ผู้ซื้อได้จะต้องทำสัญญาตามแบบพิมพ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด
และจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินสดอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของราคาที่เสนอราคาได้ทันที ที่คณะกรรมการขายทอดตลาดแจ้งให้ทราบ ว่าเป็นผู้เสนอราคาได้ ส่วนที่เหลือชำระ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ชำระเงินมัดจำไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
2.5 ผู้ซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอน และหรือภาษีเงินได้จากการขาย (ถ้ามี)
2.6 ผู้ซื้อจะถอนการเสนอราคาไม่ได้ทุกรณี ถ้าผู้ซื้อถอนการเสนอราคา สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการริบเงินมัดจำตามข้อ 2.4 และพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นควร
3. ขอสงวนสิทธิ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จะพิจารณาขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศนี้ทุกประการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ขายให้ และ/หรือยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีการสมยอมกัน เพื่อกดราคาให้ต่ำกว่าราคาที่เห็นสมควร และการใดที่สหกรณ์ ฯ ได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของทางสหกรณ์ ฯ ผู้ซื้อจะรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสหกรณ์ ฯ มิได้
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ได้ทุกวัน ในวัน
เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เอกสารแนบ
ไฟล์
Download this file (ประกาศขายทอดตลาด62.pdf)ประกาศขายทอดตลาด62.pdf