ประกาศ : การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน


ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ชุดที่ 17 ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 มีมติ ให้สมาชิกสหรณ์ฯ ที่มีสถานะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน หากต้องการขอกู้เงินจากสหรณ์ฯ ให้สมาชิกดังกล่าวแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกาารฯ เพื่อขอส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน และจะต้องให้สหกรณ์ฯ เรียกเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนดังกล่าว เรียบร้อยก่อน จึงจะขอกู้เงินจากสหกรณ์ฯได้