ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ รอบที่ 1/2556


ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ รอบที่ 1/2556
กำหนดยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2555
ชำระเงินค่าสมัคร 20 บาท เงินค่าบำรุง 20 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมานี้