ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 โดยสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังเอกสารแนบ

save

save