ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดวันหยุดและวันทำการสหกรณ์


ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ขอประกาศวันหยุด และวันทำการของสหกรณ์ ดังเอกสารแนบ