ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง ให้สมาชิกติดต่อขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน


เนื่องด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มีรายการเงินปันผลค้างจ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2555 ของ นางสาวอมรรัตน์  สักขจร จำนวนเงิน 63 บาท ซึ่งสมาชิกถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับ ข้อ42(2) (5) สหกรณ์ได้ติดต่อสมาชิกตามข้อมูลที่แจ้งไว้กับสหกรณ์ แต่ไม่สามารถติดต่อได้นั้น

ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 29 วรรคสอง "จำนวนเงินซึ่งสหกรณ์์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำหนดอายุความ ก็ให้สมทบจำนวนเงินนั้นเป็นทุนสำรอง ประกอบกับ

ตามหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ที่ กษ 0406/ว25758 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540 กรณี "เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างเป็นเวลานาน ส่วนที่มีรายละเอียดว่าเป็นของผู้ใด แต่สมาชิกไม่มาติดต่อขอรับทำให้สหกรณ์ต้องตั้งบัญชีค้างไว้เป็นเวลานาน 5 ปี หากสหกรณ์ไม่ประสงค์ตั้งบัญชีค้างจ่ายไว้ ให้สหกรณ์แจ้งสมาชิกทราบในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมปิดประกาศให้เป็นที่ทราบทั่วกัน ณ ที่ทำการสหกรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนในประกาศด้วยว่า หากพ้นระยะเวลาที่สหกรณ์กำหนดให้สมาชิกมารับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นเงินสำรองต่อไป ในการโอนปิดบัญชีเงินปันผลและเฉลี่ยคืนค้างจ่ายจำนวนดังกล่าวไปบัญชีเงินสำรอง ต้องเปิดเผยข้อมูลไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย"

ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 จึงประกาศให้ นางสาวอมรรัตน์ สักขจร มารับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน จำนวน 63 บาท ณ ที่ทำการของสหกรณ์ ในวันเวลาทำการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ หากสมาชิกไม่มารับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตามที่ประกาศ ให้สหกรณ์โอนเงินตามจำนวนข้างต้น เข้าเป็นเงินสำรองของสหกรณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำของนายทะเบียนสหรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561

สิทธิชัย ชูประดิษฐ์

(นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ชุดที่ 23