ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง การให้ทุนสวัสดิการ การศึกษาบุตร ประจําปี 2560


ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ได้ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด เรื่องการให้ทุนสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำปี 2560 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้สมาชิกสหกรณ์ที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนสวัสดิการการศึกษาบุตร ตั้งแต่วันที่ 4-19 มกราคม 2561 เพื่อจับฉลากในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 นั้น

บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ได้จับฉลากรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรของสมาชิก ตามสัดส่วนการได้รับทุนจำแนกรายหน่วยอำเภอ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ดังรายชื่อแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน