ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการเปิดซองเสนอราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560


ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ได้ประกาศให้เช่าพื้นที่การจำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาเช่าพื้นที่การจำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ได้ดำเนินการเปิดซองราคาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้เสนอราคาฯ มาทำสัญญาและจ่ายเงินมัดจำ จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 50 % ของราคาที่เสนอ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ส่วนที่เหลือจ่ายภายในวันที่ 22 มีนาคม 2561 โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 908-1-36948-2 ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

นางพัชราภรณ์ ณ กาฬสินธุ์ บริษัท รังสิมายูนิฟอร์ม จำกัด จำนวนเงินที่เสนอ 26,200 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561