ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ลดอัตราออกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิก


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดเงินและสถานะการการเงินสหกรณ์ฯ ดังเอกสารแนบ