ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560


ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,300 คน 

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้สหกรณ์ฯประกาศให้เช่าพื้นทีี่การจำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ บริเวณสถานที่ประชุม ดังเอกสารแนบ