ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนสวัสดิการ การศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560


ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ได้ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด เรื่องการให้ทุนสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำปี 2560 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้สมาชิกสหกรณ์ที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนสวัสดิการการศึกษาบุตร ตั้งแต่วันที่ 4-19 มกราคม 2561 เพื่อจับฉลากในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครขอรับทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรของสมาชิกสิ้นสุดแล้ว และคณะกรรมการดำเนินการได้กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร ตามประกาศข้างต้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ประสงค์และยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร จำนวน 443 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 426 คน เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศสหกรณ์ จำนวน 17 คน

ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนสวัสดิการการศึกษาบุตร รายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และสัดส่วนการได้รับทุนจำแนกรายหน่วยอำเภอ รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติ หากท่านได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว มีข้อมูลคลาดเคลื่อนประการใด ขอให้ได้โต้แย้งและแจ้งสหกรณ์ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561