ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน"


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ขอเชิญสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายละเอียดดังเอกสารแนบ